Cursussen

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om deze kansen voldoende te benutten en de risico’s afdoende te beperken. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?

 • Beredeneer kansen en risico’s vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie
 • Leer een praktisch stappenplan voor het organiseren van effectieve kansbenutting en risicobeperking
 • Implementatie en optimalisatie van kans- en risicomanagement in de praktijk: de belangrijkste mythen en valkuilen

De ontwikkelingen in de markt gaan snel. Het is voor jou, als financieel professional, van belang om jouw kennis en competenties continu te actualiseren en te verdiepen. De HOFAM Update is daar een goed programma voor.

 • Je HOFAM kennis weer helemaal up-to-date.
 • Je beschikt over nieuwe kennis en inzichten, die van toepassing zijn op jouw vakgebied.
 • Over onder andere praktisch onderhandelen, marketing accountability, bedrijfsfinanciering en Governance, Risk & Compliance

Word jij als financial steeds vaker gevraagd om aanbevelingen te geven over financiële analyses en rapportages? Sterker nog, wordt er ook verwacht dat je dat ongevraagd doet? Hoe adviseer je dan overtuigend en effectief?

 • Herken meerdere invloedstijlen en gebruik deze op authentieke wijze
 • Effectief omgaan met weerstand en lastige situaties
 • Professioneel en geloofwaardig de adviesrol vervullen

Het verzamelen, verrijken, berekenen, interpreteren en presenteren van data is een steeds belangrijker onderdeel van het vakgebied van de controller. Maar de hoeveelheid data blijft groeien. De (business) controller, als partner van het management krijgt steeds vaker te maken met vraagstukken die de financiële administratie overstijgen.

 • Haal meer uit (financiële) data
 • Verwerf nieuwe inzichten door onderzoek van bestaande en nog onbekende big data bronnen
 • Ken de instrumenten en methoden van data onderzoek bij controllersvraagstukken
 • Beheers de uitvoering van een data-analyse
 • Interpreteer en presenteer de uitkomsten van data-analyses

De rol en positie van de (business) controller zijn de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Was de rol van de (business) controller vroeger vooral ondersteunend, tegenwoordig gaat het om het actief meedenken over strategie en beleid. De (business) controller wordt hiermee stuurman, coach en spin in het web van de organisatie.

 • Verwerf verfrissende inzichten in het vakgebied en in jouw functie als (business) controller.
 • Een energieke, dynamische en ludieke setting
 • Combinatie van hard skills en soft skills
 • Met een concreet actieplan op zak vergroot jij je waarde als business partner voor je organisatie.

Meer nog dan van financial controllers wordt van business controllers verwacht dat zij proactief zijn, vooruit kijken, strategisch denken, de huidige waarde propositie en strategische positionering ter discussie durven te stellen om zo een bijdrage te leveren aan de continuïteit en het toekomstig succes van de onderneming. Tijdens de 3-daagse cursus Controller als strategisch business partner worden aan de hand van cases van bekende organisaties maar ook van de eigen organisatie van de deelnemers theoretische inzichten gepresenteerd en toegepast.

 • Benader organisatievraagstukken vanuit strategisch perspectief.
 • Schrijf een visiedocument over de strategie en de implementatie ervan in je eigen organisatie.
 • Weet kansen en risico’s op waarde te schatten en in te bedden
 • Weet het verschil te maken met jouw advies

Neem betere beslissingen met scherpere kennis van finance. Ben jij als manager (mede)verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het beheersen van de kosten? Wil jij je kennis van financieel management verbreden en verdiepen? De investeringsvraagstukken waar je regelmatig mee wordt geconfronteerd hebben direct consequenties voor de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie. Inzicht in de financiën van de organisatie is daarom essentieel.

 • Analyseer de huidige financiële situatie van jouw organisatie.
 • Geef met kengetallen betekenis aan de cijfers en de wereld achter de cijfers.
 • Krijg inzicht in de financiën van de organisatie.
 • Weet beslissingen over toekomstige investeringen helder te verantwoorden

Gedegen en goed onderbouwde analyses zijn van doorslaggevend belang voor strategische beslissingen rond bijvoorbeeld overnames, investeringen, reorganisaties of financieringsvraagstukken. In de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je cijfers vanuit diverse perspectieven analyseren, interpreteren en presenteren.

 • Bekijk de financiële cijfers en kengetallen vanuit organisatiestrategie, -waarden en -cultuur.
 • Voer financiële analyses uit vanuit kwalitatief perspectief.
 • Maak effectief gebruik van cashflowanalyses, werkkapitaalmanagement, de balanced scorecard en de nieuwste managementrapportages.
 • Verwerf kennis over de invloed van verslaggevingsstandaarden (IFRS, US-GAAP en de fiscale waarderingsregels) op de financiële rapportage.

Lean Management is een methode waarmee je continu verbeteringen en daaruit voortkomende kostenbesparingen kunt realiseren, in kleine beheersbare stappen. Uniek in de cursus Lean Management & Control is de specifieke focus van de Lean filosofie op de processen van jouw financiële afdeling (Lean Accounting).

 • Kom te weten wat Lean Management betekent en toevoegt voor verschillende typen organisaties; dienstverlening, productie, non-profit
 • Sneller inzicht in bedrijfsprocessen en draagvlak om verbeteringen te implementeren
 • Realiseer verbetering in de interne controle en management informatie met Lean Accounting
 • Optimaliseer het verslaggevingsproces door toepassing van verschillende Lean Accountingsmethoden

De cursus Agile Projectmanagement met Scrum geeft je een basis waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt. Je leert de fundamentele vaardigheden, principes en theorie van Agile projectmanagement en in het bijzonder de Scrum methodiek.

 • Verwerf inzicht in de principes van Agile en de Scrum methode
 • Pas de Agile technieken succesvol toe in de praktijk
 • Voorbereiding op het afleggen van het Agile Projectmanagement Foundation examen

Belangrijk doel is het verbeteren van de interactie met anderen en het managen van jezelf, vooral in situaties waarbij de interactie met de ander als lastig wordt ervaren.

 • Pas de verschillende psychologische theorieën en mechanismen effectief toe
 • Ontwikkel beter inzicht in je functioneren en vergroot je invloed
 • Krijg grip op de interactie met de ander

Als controller ben je de business partner van het management. Je geeft informatie, adviseert het management en geeft uitleg over de betekenis van de cijfers. Hierbij is niet alleen je vakkennis van belang, maar zijn persoonlijke vaardigheden ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Tijdens de cursus Persoonlijke effectiviteit voor (Business) Controllers werk je doelgericht aan het concreet verbeteren van jouw effectiviteit als controller.

 • Breng je boodschap met overtuiging en presenteer jezelf daadkrachtig.
 • Je weet professioneel om te gaan met lastige dilemma's die zich voordoen.
 • Werk beter en effectiever samen met anderen.
 • Je zelfvertrouwen en invloed vergroten binnen de organisatie

Organisaties zien steeds vaker het belang van Performance Management, ofwel het sturen op prestaties en competenties van medewerkers in lijn met de strategie van de organisatie. En als het managementteam dan besluit om een goed werkend systeem op te richten, ben jij als financial vaak als eerste betrokken.

 • Stimuleer gewenst gedrag in de organisatie voor betere bedrijfsresultaten: stuur op prestaties en competenties
 • Implementeer Integraal Performance Management en verbeter de KPI structuur in jouw organisatie.
 • Rapporteer sneller en dus met actuelere stuurinformatie.
 • Je bent voorbereid op de rol van business partner in jouw organisatie.

Organisaties gebruiken derivaten voor het beheersen van mogelijke financiële risico’s. Als financieel deskundige word je geconfronteerd met vraagstukken rond het deugdelijk toepassen, waarderen en verantwoorden van deze financiële instrumenten. Het doel van de cursus Derivaten voor Controllers is om je beter bekend te maken met al deze aspecten van derivaten.

 • Verwerf inzicht in de risico’s en kansen van derivaten.
 • Word een volwaardige gesprekspartner voor de treasurer en de treasuryafdeling.
 • Leer de praktische kennis van het toepassen, waarderen, de verslaggevings- en fiscale aspecten rond derivaten.

De kwaliteit en snelheid van de beschikbare financiële data is bepalend voor de beslissingen en richting van de organisatie. Na deze cursus beheers jij Excel tot in de puntjes en maak je heldere dashboards en visualisaties!

 • Heldere, effectieve en snel verkregen financiële analyses en rapportages
 • Data in Excel inzichtelijk maken met behulp van financiële kengetallen
 • Professionele presentatie van informatie met behulp van in Excel gemaakte draaitabellen en grafieken
 • Leer dashboards maken met heldere visualisaties

Word jij als controller gevraagd naar het verwerken van kapitaalbelangen, waaronder deelnemingen, in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor organisaties?  In deze cursus komen deelnemingen en consolidatie volgens Nederlandse wet- en regelgeving (BW 2 Titel 9 en RJ-richtlijnen) uitgebreid aan bod in de theorie en via praktijkgerichte casussen.

 • Verwerk alle soorten kapitaalbelangen in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening.
 • Leer omgaan met overnames en vreemde valuta in de jaarrekening.

De gemiddelde onderneming heeft 15 dagen nodig om te rapporteren. Wat zou jij met de extra tijd doen als je sneller kon rapporteren over de financiële resultaten?

 • Boek tijdswinst die je besteed aan de periode- en jaarafsluitingen en bespaar kosten
 • Verbeter resultaat: rapporteer sneller met actuelere stuurinformatie
 • Je ontvangt het boek "Van slow close naar fast close" , een handreiking aan iedereen die zijn of haar organisatie efficiënter wil maken. De bereikte procesverbetering kan een organisatie veel geld opleveren.

De cursus Projectcontrol gaat in op de uitdagingen rond het beheersen van projecten. Waarom gaat het in projecten vaak mis en hoe kun je budgetoverschrijdingen met het goed toepassen van projectcontrol voorkomen? Je leert hoe je jouw invloed op managementbeslissingen vergroot en actief meedenkt over het projectdoel en projectresultaat.

 • Beheers complexe projecten op effectieve wijze
 • Geef sturing aan projecten in profit en non-profit organisaties
 • Richt het projectcontrolplan doelbewust in

Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie. Deze cursus biedt een praktische verdieping op de kennis die je eerder hebt opgedaan tijdens een financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die je kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken.

 • Gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.
 • Effectief managen van financieel beleid en financiële risico’s in de organisatie.
 • Compleet programma voor de senior financial in zowel profit als semipublieke organisaties.

De cursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) brengt u op de hoogte van de gevolgen van en wat u moet doen bij ongebruikelijke transacties!

 • Kom te weten wat de laatste wijzigingen in de Wwft – van 2018 – voor jou en jouw organisatie betekenen
 • Je leert cliëntonderzoeken uitvoeren
 • Je kunt ongebruikelijke transacties herkennen
 • Je weet wanneer je meldingsplichtig bent en hoe je deze plicht moet uitoefenen

Tijdens een op maat gemaakte cursus wordt ingegaan op de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot externe verslaggeving in Nederland of in internationale context.

 • Ontwikkelingen die op jouw organisatie van toepassing zijn.
 • Updates in IFRS GAAP, Dutch GAAP en/of US GAAP.
 • Op de hoogte van de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving.

Winststuring en winstmanipulatie/fraude zijn verschijnselen die al lang bestaan sinds bedrijven hun jaarrekeningen openbaar maken en dat zal in onze hedendaagse maatschappij (helaas) niet meer op korte termijn verdwijnen. Vroeg of laat krijgt elke financial hier mee te maken. Het is dan zaak alert te zijn op risicofactoren.

 • Kennis van creative cash flow accounting en creative accrual accounting, ofwel creatieve verslaggeving.
 • Herkennen van winststuring en winstmanipulatie/fraude in jaarrekeningen.
 • Dirty Tricks en de risicofactoren in kaart.

De veranderingen in de informatievoorziening voor organisaties gaan snel. In hoeverre kun je en moet je als controller nieuwe ontwikkelingen bijhouden?

 • Ervaar de snellere manier van informatievoorziening: efficiënter rapportages maken ten opzichte van traditionele rapportage methodes
 • Leer gerichter informatie te delen
 • Meer tijd voor analyse: inschatten van de waarde van beschikbare data en verrijken van data door onderzoek van verschillende databronnen

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda hoort. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te overzien.

 • Kom alles te weten over Fraude en de risicovolle omstandigheden in fraudebeheersing
 • Je leert fraudesignalen (tijdig) herkennen
 • Bewustwording dat dilemma’s als financial dagelijkse praktijk zijn

We hebben te maken met een sterk toenemende hoeveelheid bedrijfsdata die continu beschikbaar moet zijn, opkomende cybercriminaliteit en steeds strenger wordende wet- en regelgeving rond beveiliging van privacygevoelige gegevens. Hoe zorg je dat je de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens kunt borgen in een meer en meer geautomatiseerde omgeving? En hoe regel je dat in relatie tot mobiel werken en de groeiende adoptie van Cloud computing? Tijdens de cursus informatie- en databeveiliging formuleer je antwoord op deze vragen binnen de context van je organisatie.

 • Verwerf inzicht in relevante en actuele dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s bij het digitaal beschikbaar maken van bedrijfsgegevens
 • Weet praktisch rekening te houden met de kaders van privacy wetgeving (AVG)
 • Analyseer de effecten van mobiel werken en cloud computing
 • Krijg inzicht in de organisatorische en communicatieve aspecten van informatiebeveiliging
 • Denk mee over de inrichting en toetsing van systemen en het beperken van risico’s
 • Praktische handvatten: tijdens de cursus werk je aan risicoanalyses en het opstellen van normen/maatregelen voor jouw organisatie
 • Bediscussieer de rol van de controller omtrent data- en informatiebeveiliging en ontwikkel hier een visie op

Veranderingen gaan snel, de complexiteit en volatiliteit nemen toe. Om bij te blijven en snel beslissingen te kunnen nemen, neemt de druk toe om op elk moment relevante en betrouwbare informatie aan te kunnen leveren en advies uit te kunnen brengen. Dat vraagt een rol invulling van jou als controller waarbij de aandacht uit gaat naar databeheer, analyse en advies. Het inzetten van digitale middelen en digitale inrichting van je processen zijn hierbij noodzakelijk.

 • Verwerf inzichten over de impact die digitalisering heeft op het vakgebied en de rol van de controller
 • Ontwikkel een integrale blik en strategische visie op digitalisering en inrichting van de verschillende digitale processen.
 • Behoud grip op de financiële processen en de stuurinformatie in een wendbare organisatie en snel veranderende omgeving

Deze actuele en 1-daagse cursus Fraude is erop gericht om je kennis en inzicht te vergroten van fraude en de bijbehorende risicofactoren. Bovendien leer je er ook naar te handelen en om te gaan met dilemma’s die hierin een rol spelen. De cursus is geaccrediteerd door het NBA als verplicht PE-onderwerp Fraude 2019 voor Accountants in Business.

 • Voldoet aan de eisen gesteld door NBA; verplicht voor alle accountants die in 2017 niet de training Frauderisicofactoren hebben gevolgd
 • In 1 dag op de hoogte van fraude(beheersing), frauderisico’s en de bijbehorende indicatoren om fraude te signaleren
 • Er wordt dieper ingegaan op de recent ingevoerde regels rond de NOCLAR en VGBA
 • Leer de ins en outs van Red Flag’s

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NIVE Opleidingen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, productaanbod, aanbiedingen en ontvang tips & tricks van docenten.

Plan een adviesgesprek