Meldingen en klachten

Heb je suggesties ter verbetering? Ben je niet tevreden over de wijze van handelen of een uitslag? Laat het gerust weten. Dan kunnen we dit samen bespreken en waar mogelijk zoeken naar een passende oplossing.

Een klacht indienen heeft een formeel karakter. Daarvoor geldt onderstaand reglement, met procedure en reactietermijnen. Het spreekt voor zich dat NiVE klachten altijd vertrouwelijk behandelt.

Artikel 1: Definities

 • NiVE, directie van NiVE, Dorpsstraat vo Steenstraat 74, 3732 HK De Bilt of info@niveopleidingen.nl
 • Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 • Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij NiVE of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
  • Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
  • Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

De klacht dient binnen 4 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (per brief of e-mail), gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van NiVE (via Dorpsstraat vo Steenstraat 74, 3732 HK De Bilt of info@niveopleidingen.nl).

De klacht dient in ieder geval te bevatten:

 • Naam en (e-mail)adres
 • Datum klacht
 • Duidelijke omschrijving van de klacht (incl. datum en plaats)
 • Reden van de klacht
 • Manier waarop NiVE de klacht weg zou kunnen nemen

Artikel 3: Behandeling van de klacht

NiVE bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 5 werkdagen. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

Artikel 4: Uitspraak

Binnen ten hoogste 15 werkdagen reageert de directie op de klacht. De reactie omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht en kan een definitieve uitslag zijn of een uitnodiging om de klager de gelegenheid te geven zijn klacht mondeling toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden. Partijen zullen op basis van mondelinge toelichting samen naar een oplossing zoeken.

Wanneer er meer tijd nodig is voor het behandelen van de klacht, zal de directie uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst de klager op de hoogte brengen. In dat geval motiveert de directie het uitstel en geeft een indicatie van het aantal werkdagen dat nodig is om op de klacht te reageren.

Artikel 5: Geschillencommissie

Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

De uitspraak van de Geschillencommissie is voor alle partijen bindend.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

NiVE zal de ingezonden klacht en de gegevens van de klager vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden meedelen.

Artikel 7: Ingangsdatum

Deze regeling gaat in per 1 juni 2021.

Artikel 8: Bewaartermijn

Klachtendossiers worden 1 jaar bewaard.