De treasurer van morgen

door drs. J.G.M. (Joop) de Vries

Treasurystatuten hebben als doel beleidsmatige uitgangspunten in het treasuryplan handen en voeten te geven. Dat gebeurt meestal door het concretiseren van bevoegdheden, aanwijzingen, stappenplannen, normen, bandbreedtes en instrumenten. Wat echter voor human capital en vaste activa geldt, geldt ook voor documentatie: zij moet onderhouden worden. En de ontwikkelingen in de treasury gaan razendsnel. Actuele vraagstukken moeten beantwoord worden en waar nodig een plek krijgen in het treasurystatuut en treasuryplan. Hieronder bespreek ik een aantal van die actuele ontwikkelingen.

Leer alles over treasury in de opleiding  Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT)

Kasbuffers of excess cash

In het betalingsverkeer worden de voor bedrijven voordelige saldo- en rentecompensabele stelsels door banken op last van de centrale bank (ECB) in snel tempo opgeheven of aangepast. Dat betekent in de praktijk hogere kosten voor de rekeninghouders. Het vraagt van treasury een andere kijk op het huidige kassaldo – en liquiditeitsbeheer. Vragen die daarbij rijzen, hebben onder meer te maken met kasbuffers. Vooral nu rentetarieven negatief zijn of worden. Proactief exploreren van alternatieven voor het aanhouden van extra cash is daarom een zinvolle exercitie. Doelmatig kasstroombeheer omvat nu meer dan ooit nadenken over alternatieven, zoals andere kasequivalenten, digitale activa en korte of lange financiële activa.

Fintechs

Een interessante ontwikkeling in het huidige betalingsverkeer is de opkomst van Fintechs. Zij vormen een nieuw echelon bedrijven in de financiële sector met relatief weinig vaste kosten en een nadrukkelijk gebruik van innovatieve technologie. Dat betekent dat aan de ene kant een pas op de plaats gemaakt moet worden betreffende het aangaan van langer lopende bankcontracten. Merkbaar is dat banken nu al als gevolg van de open banking era marktaandeel verliezen op het gebied van financiële bijproducten zoals e-commerce, cryptocurrency’s en innovatief betalingsverkeer. Aan de andere kant dient treasury zich te realiseren dat de creditratings van deze nieuwe sterren aan het betalingsfirmament nauwlettend gemonitord moeten worden.

Enterprise Resource Planning

Technologie rukt op en zijn treasury’s daarop voorbereid? Kernitems daarbij zijn: centralisatie, standaardisering en automatisering. Van belang is dat op basaal niveau sprake is van een optimaal gebruik van geautomatiseerde systemen, waarin alle administratieve en financiële processen zijn opgenomen. Het Enterprise Resource Planning – systeem (ERP) leent zich voor de realisatie van die doelstellingen in het algemeen uitstekend. Is eenmaal het fundament gelegd dan is de stap naar een effectievere en efficiëntere treasury snel en verantwoord gezet. Implementatie van gecentraliseerde treasury-modellen lijkt een onvermijdelijke vervolgstap te zijn naar de treasury van morgen.

Smart treasury

Een volgende stap in gedigitaliseerde en gecentraliseerde treasury – modellen is het gebruikmaken van geavanceerde modules op het gebied van import, verwerking en analyse van big data. Het doel van data-analyse is het beschrijven en karakteriseren van verzamelde observaties. We spreken dan van beschrijvende statistiek of gegevensanalyse. Observaties binnen een populatie of massa leveren statistische variabelen op zoals spreidingsmaatstaven, centrale tendenties en minima of maxima. Gegevens die verkregen zijn met beschrijvende statistiek kunnen vervolgens grafisch worden weergegeven en getest worden met kansberekeningsmodellen. Als we bijvoorbeeld als treasurer twee populaties willen vergelijken om na te gaan of er een significant verschil is in de aanwezigheid van een bepaalde variabele in die populaties, stappen we van beschrijvende statistiek over op toetsende statistiek. Significant wil in dit verband zeggen dat het aannemelijk is dat een waargenomen correlatie tussen variabelen niet op toeval berust.

Het grote verschil tussen ‘big data’ – analyse en ‘gewone’ beschrijvende statistiek zit hem vooral in de grootte van de populatie die bij big data zo volumineus is dat een ‘gewone’ statisticus die data niet meer kan analyseren. Geavanceerde modules maken het mogelijk dat bedrijven steeds meer hun eigen datawarehouse creëren. Dat zijn grote datameren met gedigitaliseerde klant-, markt- of bedrijfsinformatie die met automatische systemen geanalyseerd worden en waarvan de resultaten steeds meer ten grondslag liggen aan strategische treasurybeslissingen. Treasurers van morgen moeten dus enerzijds kennis hebben van beschrijvende en toetsende statistiek, en anderzijds van import van data in digitale analysemodellen.

Blockchaintechnologie

Blockchain dankt zijn reputatie bij het grote publiek vooral aan de uitgifte van crypto’s en aan het feit, dat contacten peer to peer verlopen. Dus rechtstreeks en niet meer via een derde partij. De technologie kan echter veel meer. Zij kan ook uitwisseling van papieren documentatie zoals contracten, eigendomsbewijzen en dossiers elektroniseren. Denk daarbij aan patiëntgegevens, zorgcontracten, auteursrechten of de eerder genoemde cryptocurrency’s. Zij maken de tussenkomst van een derde partij overbodig. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld internationale betalingen in enkele minuten geregeld worden, waarvoor nu niet zelden een aantal dagen staat. Ook op het gebied van blockchaining liggen er voor treasury uitdagingen.

Digital assets

Een fenomeen waarmee treasurers vroeg of laat te maken krijgen, zijn digitale activa. Deze activa zijn vormen van digitaal geld die zonder inmenging van en controle door centrale banken van persoon naar persoon gaan. Zij vormen een nieuwe assetgroep die zich steeds prominenter op de financiële markten manifesteert. Het zijn vooral digital natives – zoals Facebook, Uber, Tesla en Google – en start ups die hierin het voortouw nemen. Zij introduceren cryptomunten als alternatief betaalmiddel of houden deze als reservemunt aan. Deze categorie bedrijven is niet belast met erfenissen uit het verleden – de zogeheten legacy – als gevolg van eerdere, materiële investeringen. Ze zijn veel flexibeler en mede daardoor de aanjagers van betalingsinnovaties in e-commerce en cryptobeleggingen. Het moment waarop traditionele multinationals en het MKB kiezen voor digitale assets lijkt nog maar een kwestie van tijd te zijn. Daarom is vanuit treasury oriëntatie daarop een nuttige exercitie.

 

Kortom: treasurers zullen zich in de toekomst steeds meer moeten richten op verandermanagement. Management dat voor een groot deel geschraagd is op technologische innovatie. Hun rol daarbij is dat zij geacht worden automatisch gegenereerde gegevens te duiden, te delen met key persons, èn dat zij in staat zijn strategische keuzes en veranderingen te begeleiden en te implementeren in treasuryplannen. De treasurer van morgen wacht een boeiende tijd vol uitdagingen, innovaties en studie.

Ben jij financieel professional of treasurer en wil je diep(er)gaand inzicht in het managen van financiële risico’s, waardecreatie en vergroten van winstgevendheid? Dan is de opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management (QT) wellicht iets voor jou!

drs. J.G.M. (Joop) de Vries studeerde af in de letteren en economie. Hij was hogeschool- en universitair docent in diverse financiële vakgebieden zoals derivaten, corporate finance, statistiek, financiële rekenkunde, cash management en bedrijfseconomie. Voor NIVE Opleidingen is hij sinds 1995 actief als docent, scriptiebegeleider en auteur voor alle opleidingen binnen de controllersleerlijn en de treasuryleerlijn. Als auteur schreef hij voor het HBO en WO een aantal studieboeken over uiteenlopende onderwerpen zoals: treasury, corporate finance, swaps en pensioenen. Als publicist is hij verbonden aan het financiële vakblad CM van Vakmedianet.