Meer leren over financieel management?

Geschreven door Richard Take

Voor controllers die het financieel management van hun organisatie verder willen verdiepen, verbeteren, professionaliseren en actualiseren is de opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management een interessante optie. In de opleiding komen de volgende onderwerpen en thema’s aan bod:

  1. Het optimaliseren van de vermogensmix van de onderneming

Anno 2019 staan de onderneming veel financieringsvormen ter beschikking. De opkomst van hybride financieringsvormen is hier mede debet aan. Bij het vermogensoptimaliseringvraagstuk ga je intensief op zoek naar die vermogensmix, die in de praktijk, de laagste vermogenskostenvoet levert. Je leert risico’s kwalificeren en kwantificeren in een ‘hurdle rate’ of kostenvoet. Het bepalen van de vermogensbehoefte en de vermogensvooriening staan centraal. Zijn er verbeteringen mogelijk in de financieringsstructuur van de onderneming in een wereld die niet efficiënt, niet perfect en niet ‘volkomen’ is?

  1. Waardecreatie via autonome groei

Leer business cases financieel te onderbouwen met het in kaart brengen van de toekomstige vrij kasstromen en de wacc. Investeert jouw onderneming in de juiste activiteiten? Je leert werken met de Profitability index, praktisch de NPV te onderbouwen en uit te leggen aan het management, zult een leidende gesprekspartner zijn bij investeringsvraagstukken en creëer je waarde door investeringen perfect te onderbouwen.

  1. Actief werkkapitaalbeheer

Hoe positief is een positief werkkapitaal? Het actief managen van de cash conversion cycle is een belangrijk thema in de module werkkapitaalbeheer. Je leert de verschillende deelcycli te onderscheiden en gaat op zoek naar verbeterpunten in het werkkapitaalbeheer van de onderneming. Ook leer je duurzaam waarde te creëren door de cash conversion cycle te verbeteren. In werkkapitaal zit in de praktijk meer verbeterpotentieel dan menigeen denkt en de voordelen zijn ook vaak groter dan ze op het eerste gezicht lijken.

  1. Optimalisering van de liquiditeit

Cash en het optimaliseren van de geldstromen komen uitgebreid aan bod. In je gereedschapskist komen de rolling cashflow forecast en de optimaliseringsscan als belangrijke ‘tools’ voor het grijpen te liggen. Je leert alles over het matchen van aantrekkingen en uitzettingen, ‘layering’, netting, balancing en rente-optimalisatie. Bedenk: in de praktijk failleren ondernemingen niet door een tekort aan winst of vermogen, maar door een tekort aan cash, ’the King’.

  1. Optimaliseringskansen bestaande operationele activiteiten

Kan de huidige ROIC omhoog? Hoe doen jouw peers het? Je leert verbanden leggen tussen enerzijds de NOPATmarge en anderzijds capaciteitsbenutting en de werkkapitaalindex. Aan de hand van een peergroupanalyse vind je verbeterpunten die de Economic Value Added van de onderneming verhogen.

  1. Renterisico – financiële markten

Iedere onderneming loopt in meerdere of mindere mate renterisico. In de module financiële markten leer je renterisico herkennen, in kaart brengen en adequaat mitigeren. De (Macaulay) duration, en het verkleinen van het duration gap zijn de sleutels bij het renterisicobeheer. Het spreekt voor zich dat naast diverse ‘on balance’ technieken ook de diverse financiële instrumenten aan bod komen: swaps, floors, collars, forwards in zowel de ‘plain vanilla’ vorm als meer ‘advanced’.

  1. Valutarisico – financiële markten

Zelfs de onderneming die totaal niet in vreemde valuta afrekent loopt valutarisico? Hoe kan dat en vraagt dat om aandacht van de financieel manager? Ja, vanzelfsprekend. Valutarisico en landenrisico kunnen hard aankomen bij ondernemingen. In de opleiding Treasury Management wordt hier aandacht aan besteed: lopen wij valutarisico en hoe kunnen we dat het beste mitigeren? Economisch risico, translatierisico en met name transactierisico worden verklaard en u raakt gewoon met technieken om valutarisico adequaat te mitigeren.

  1. Treasurystatuut

Een hele concrete bijdrage ten bate van het financieel beheer van jouw organisatie kan komen van het kunnen opstellen of verbeteren van het treasurystatuut. Er worden diverse ‘best practices’ besproken.

  1. De uitsmijter: waardecreatie via overname

Je leert letterlijk een bedrijf te waarderen. Wat is de onderneming waard, of die van een concurrent of die van een overname- of fusiekandidaat? Je zal een volwaardige en dragende gesprekspartner zijn bij fusie- en overname deals.

  1. En jouw marktwaarde?

Die gaat omhoog met het kunnen gebruiken van de QT titel.

 

Over de opleiding

Wil jij meer weten over de opleiding treasury management? Bekijk dan de opleidingspagina op onze website, of neem contact op met Robbert Varkevisser via 033 422 99 03 of mail naar r.varkevisser@niveopleidingen.nl